termin płatności vat

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu termin płatności vat. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące termin płatności vat.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nietrafiony prezent nie zawsze można oddać

  Nietrafiony prezent nie zawsze można oddać

  Dostałam prezent pod choinkę, ale córka zupełnie nie trafiła w zamawiany przeze mnie kolor. Szal nie pasuje do zimowej kurtki, do której chciałam go dobrać. Czy mogę go oddać – pyta pani Mariola.

  czytaj więcej

 • Podatki 2015/2016: Największe sukcesy i porażki

  Podatki 2015/2016: Największe sukcesy i porażki

  Rok 2015 przyniósł wiele zmian podatkowych. Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy więc zestawienie najlepszych i najgorszych. Uwzględniliśmy przepisy, które zostały uchwalone w 2015 r. i weszły w życie w trakcie ubiegłego roku, jak i obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Typując HIT, eksperci kierowali się tym, czy rozwiązanie pozytywnie wpłynęło lub wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz czy jest ono korzystne dla obywateli. Typując BUBEL, brali pod uwagę to, czy dany przepis utrudni życie firmom i obywatelom oraz czy jest niejasny i może rodzić spory z fiskusem. Niekwestionowanym HITEM okazała się likwidacja przepisów dotyczących korekty kosztów w podatkach dochodowych. Przez kilka lat były to największy bubel podatkowy. Eksperci docenili to, że został zlikwidowany.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić współmierność kosztów dotacji UE do przychodów i jej wpływ na sprawozdanie finansowe

  Jak ustalić współmierność kosztów dotacji UE do przychodów i jej wpływ na sprawozdanie finansowe

  Realizujemy projekt unijny Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020, który zakończył się w listopadzie 2015 r. Wniosek o płatność złożyliśmy w grudniu 2015 r. Niestety refundacja poniesionych wydatków, zarówno kosztów, jak i wydatków na zakup środków trwałych, nastąpi w 2016 r. W jaki sposób zaewidencjonować rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych spółki z o.o. badanej co roku przez biegłego rewidenta? Jak zaprezentować dotacje w sprawozdaniu finansowym?

  czytaj więcej

 • Ordynacja podatkowa: Przy autokorekcie PIT obniżona stawka odsetek za zwłokę

  Ordynacja podatkowa: Przy autokorekcie PIT obniżona stawka odsetek za zwłokę

  Do końca 2015 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosiła 75 proc. stawki podstawowej (wynoszącej 8 proc.), a więc 6 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Stawka ta miała zastosowanie w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty zaległości podatkowej (zob. art. 56 par. 1a ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.).

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorca musi znać prawo: Jak nie pilnuje swoich interesów, to traci

  Przedsiębiorca musi znać prawo: Jak nie pilnuje swoich interesów, to traci

  Jak nie pilnuje swoich interesów, to traci. Nie może bowiem przypominać sobie o niezapłaconych fakturach po latach.

  czytaj więcej

 • Dla usług budowlanych moment powstania obowiązku podatkowego określa się na różne sposoby

  Dla usług budowlanych moment powstania obowiązku podatkowego określa się na różne sposoby

  Jeśli usługobiorcą jest podatnik VAT, to zgodnie z najnowszym orzecznictwem decyduje data wystawienia faktury. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada ogólna.

  czytaj więcej

 • Podmiot wnoszący podanie musi podać identyfikator podatkowy

  Podmiot wnoszący podanie musi podać identyfikator podatkowy

  Na początku stycznia złożyłem w urzędzie skarbowym wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. Po kilku dniach otrzymałem pismo z żądaniem uzupełnienia wniosku o identyfikator podatkowy. Czy naczelnik urzędu skarbowego słusznie wymaga ode mnie uzupełnienia wniosku? Jeżeli tak, co powinienem wskazać jako swój identyfikator podatkowy?

  czytaj więcej

 • Lepiej się nie spóźniać z podatkiem dla fiskusa

  Lepiej się nie spóźniać z podatkiem dla fiskusa

  Pan Marian prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Od początku tego roku nie idzie mu ona najlepiej. Boi się, że nie będzie w stanie uregulować należności wynikającej z rozliczenia rocznego za 2015 r. Obawia się też, że dług wobec urzędu jeszcze wzrośnie, bo będzie musiał zapłacić odsetki od zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. VAT na razie reguluje na bieżąco, ale być może i w tym podatku powstanie zaległość. – Słyszałem, że od tego roku obowiązują podwyższone odsetki od zaległości, choć można stosować również niższe. Gdybym musiał oddać więcej fiskusowi, to moja sytuacja skomplikowałaby się jeszcze bardziej. Co zrobić, żeby zapłacić niższe odsetki – pyta pan Marian.

  czytaj więcej

 • Cash flow a zmiany stanu środków trwałych

  Cash flow a zmiany stanu środków trwałych

  W 2015 r. nabyliśmy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Za 2015 r. po raz pierwszy będziemy sporządzali rachunek przepływów pieniężnych. W jaki sposób należy wykazać zakup składników aktywów trwałych w rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli nie dokonaliśmy zapłaty za wszystkie zakupy?

  czytaj więcej

 • Wierzyciele skorzystają na nowym prawie restrukturyzacyjnym

  Wierzyciele skorzystają na nowym prawie restrukturyzacyjnym

  Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala wierzycielowi zaliczyć nieściągalne należności do kosztów uzyskania przychodu. Uniemożliwia natomiast dokonanie korekty podatku należnego

  czytaj więcej

 • Odszkodowania ujmuje się na podstawie noty księgowej

  Odszkodowania ujmuje się na podstawie noty księgowej

  Ewidencjonuje się je zgodnie z zasadą memoriałową. Dlatego powinny zostać przypisane do roku obrotowego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty.

  czytaj więcej

 • Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prace nad nowymi aktami prawnymi toczyły się od kilku lat. Jeszcze w ubiegłym roku nie było pewne, czy uda się dotrzymać planowanego terminu wdrożenia zmian z uwagi na przedłużające się prace nad aktami wykonawczymi do nowego kodeksu celnego.

  czytaj więcej

 • Kto płaci podatek leśny?

  Kto płaci podatek leśny?

  Podatek leśny płacą właściciele, posiadacze i użytkownicy wieczyści lasów. Daninę uiszcza się kwartalnie (osoby fizyczne) lub comiesięcznie (osoby prawne, spółki) na konto właściwej gminy. Każdy moment powstania lub wygaśnięcia podatku (np. po kupnie lub sprzedaży lasu) należy zgłosić w gminie na odpowiednim miejscowo formularzu. Stawka podstawowa za rok podatkowy 2016 wynosi 42,19 zł od 1 hektara (gminy mogą tę stawkę obniżyć uchwałą).

  czytaj więcej

 • Biblioteki nie płacą VAT za kaucje od zniszczonych książek

  Biblioteki nie płacą VAT za kaucje od zniszczonych książek

  Kaucje i opłaty za niezwrócenie książki w terminie lub oddanie jej w złym stanie są bez podatku, bo nie ma związku między ich zapłatą a usługami świadczonymi przez samorządowe jednostki kultury – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Protokół odbioru nie ma znaczenia dla VAT

  Protokół odbioru nie ma znaczenia dla VAT

  Za datę wykonania usługi budowlanej lub jej części uważa się moment faktycznego zakończenia prac, czyli zgłoszenie do odbioru – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.

  czytaj więcej

 • Jakich zmian w rozliczaniu VAT mogą się spodziewać firmy

  Jakich zmian w rozliczaniu VAT mogą się spodziewać firmy

  Według szacunków wyłudzenia w zakresie VAT w Polsce sięgają 50 mld zł. Problem ten jest jednak problemem ogólnounijnym. Różnica między oczekiwanymi dochodami a faktycznie pobranym w państwach członkowskich podatkiem wyniosła w 2013 r. niemal 170 mld euro. Ogłaszane w Polsce i w Unii Europejskiej plany działania mają służyć skuteczniejszemu zwalczaniu oszustw oraz wspieraniu przedsiębiorstw. Czy rzeczywiście tak będzie?

  czytaj więcej

 • W handlu olejem rzepakowym warto uważać na oszustów

  W handlu olejem rzepakowym warto uważać na oszustów

  Ukazał się kolejny list ostrzegawczy. Tym razem dwa resorty – finansów i rozwoju – ostrzegają podatników VAT przed nadużyciami w obrocie olejem rzepakowym.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników