rząd

Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i dowoływany przez organ przedstawicielski.