prawo wodne komentarz

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo wodne komentarz. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo wodne komentarz.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nowe prawo wodne. Co zmieniło się w przepisach? [KOMENTARZ]

  Nowe prawo wodne. Co zmieniło się w przepisach? [KOMENTARZ]

  Kontynuujemy komentowanie wybranych przepisów dotyczących zgody wodnoprawnej. Tę zbiorczą instytucję ustawodawca uregulował w dziale IX ustawy tej zbiorczej instytucji. Obejmuje ona swoim zasięgiem uprzednio funkcjonujące formy działania, takie jak: wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniających z pewnych zakazów, ale również nowość w postaci oceny wodnoprawnej.

  czytaj więcej

 • Prezes LitGridu: Bierzemy pod uwagę ryzyko polityczne

  Prezes LitGridu: Bierzemy pod uwagę ryzyko polityczne

  Szef litewskiego operatora sieci elektroenergetycznych tłumaczy DGP, dlaczego synchronizacja sieci z resztą UE ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państw bałtyckich.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Kodeks cywilny (wyciąg o rękojmi i gwarancji)

  Komentarz do ustawy Kodeks cywilny (wyciąg o rękojmi i gwarancji)

  Kwestie związane z udzielaniem rękojmi i gwarancji wciąż wzbudzają wiele pytań przedsiębiorców i rodzą liczne problemy w praktyce. Między innymi za sprawą zmian w prawie, jakie dokonały się w ostatnich latach.

  czytaj więcej

 • RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 2)

  RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 2)

  W drugiej części komentarza do przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000; dalej: u.o.d.o.) omawiamy przepisy odnoszące się do dwóch nowych instytucji, które zostały wprowadzone do porządku prawnego państw członkowskich Unii Europejskiej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 s.1; dalej: RODO). Pierwszą z nich jest instytucja dobrowolnej certyfikacji.

  czytaj więcej

 • Włochy: Wysiedlenie rzymskiego obozowiska Romów. ETPC prosił o odłożenie operacji

  Włochy: Wysiedlenie rzymskiego obozowiska Romów. ETPC prosił o odłożenie operacji

  Władze Rzymu przeprowadziły w czwartek operację wysiedlenia wszystkich 150 mieszkańców obozowiska Romów "Camping River" na północ od miasta. Decyzję podjął szef włoskiego MSW. Europejski Trybunał Praw Człowieka prosił o odłożenie tej operacji do piątku.

  czytaj więcej

 • RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 3)

  RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 3)

  W tej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych omawiamy przepisy odnoszące się bezpośrednio do zadań, uprawnień, organizacji oraz funkcjonowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze względu na to, że ogólna regulacja w tym zakresie znajduje się bezpośrednio w RODO, w komentarzu zamieszczono odwołania do odpowiednich przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także omówiono je.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (cz. 4) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (cz. 4) [KOMENTARZ]

  W czwartej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przedstawione zostaną przepisy regulujące postępowanie administracyjne prowadzone przez prezesa UODO w sprawach naruszenia przepisów normujących tę materię. Komentarz obejmuje art. 60–70 ww. ustawy. Stanowią one w przeważającej części modyfikacje w stosunku do ogólnych zasad postępowania znanych z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Dotyczy to przykładowo terminów załatwiania spraw czy też wysokości oraz przesłanek nakładania kar grzywny.

  czytaj więcej

 • Deweloper pozbędzie się ziemi, ale nie kłopotów

  Deweloper pozbędzie się ziemi, ale nie kłopotów

  Wiele firm deweloperskich czy budowlanych staje przed dylematem, co począć z ziemią z wykopu pod budowę domu albo próchniczną warstwą gleby z terenu pod pas drogi. Rzecz w tym, że nawet niezanieczyszczona gleba, która jest pozyskiwana w czasie tych prac, a nie jest wykorzystywana na danym terenie, jest w myśl prawa traktowana jako odpad. Przekazanie jej firmie posiadającej specjalistyczne zezwolenia jest kosztowne. Okazuje się, że najbardziej korzystne dla przedsiębiorców może być oddanie gleby osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, tyle że konieczne jest przy tym spełnienie dość rygorystycznych warunków i ograniczeń, w tym ilościowych - nie więcej niż 200 kg na jeden metr kwadratowy powierzchni, na którą jest nawożona gleba. Naruszenie obostrzeń skutkuje obowiązkiem usunięcia przewiezionej ziemi.

  czytaj więcej

 • Cięcia w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na razie dobrowolne

  Cięcia w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na razie dobrowolne

  Resort gospodarki morskiej, któremu podlega IMGW, uznał, że technologiczne zaawansowanie tej instytucji pozwala zaoszczędzić na etatach w administracji.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 7)

  Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 7)

  W ostatniej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.) omawiamy najważniejsze kwestie proceduralne związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe lub niemajątkowe, powstałe w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Ze względu na to, że omawiana ustawa nie zawiera pełnej regulacji w tym zakresie, konieczne stało się przywołanie odpowiednich przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.).

  czytaj więcej

 • W Wodach Polskich wrze. Będą protesty i zwolnienia?

  W Wodach Polskich wrze. Będą protesty i zwolnienia?

  Fiasko rozmów o waloryzacji płac w gospodarce wodnej skłoniło związkowców do interwencji u premiera. Do końca sporu daleko i niewykluczone, że skończy się on protestami i L4.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Kaczyński o publikacjach na temat rozmów z Birgfellnerem: To nawet nie był kapiszon [WYWIAD]

  Kaczyński o publikacjach na temat rozmów z Birgfellnerem: To nawet nie był kapiszon [WYWIAD]

  Nie powiedziałem nic o rzeczach, które mogłyby być przeciwko mnie wykorzystane; według mnie to nawet nie był kapiszon, jeśli już, to przemokły - powiedział w wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do rozmów z austriackim biznesmenem i publikacji mediów na ten temat.

  czytaj więcej

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 6) [KOMENTARZ]

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 6) [KOMENTARZ]

  W szóstym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”.

  czytaj więcej

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 7) [KOMENTARZ]

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 7) [KOMENTARZ]

  W siódmym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”. Ustanowienie w porządku prawnym nowych instytucji i podmiotów, w tym przedsiębiorstwa w spadku czy zarządcy sukcesyjnego, wymagało bowiem wprowadzenia zmian w innych aktach prawnych (łącznie w ok. 40).

  czytaj więcej

 • Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Komentarz]

  Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Komentarz]

  (Dz.U. poz. 1495). Obowiązująca od 28 listopada ub.r. ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), której przepisy szczegółowo już omawialiśmy w tygodniku Firma i Prawo, nie rozwiązała wszystkich problemów związanych z sukcesją firm. Dlatego też ustawodawca postanowił wprowadzić pewne zmiany – zarówno w samej ustawie, jak i innych aktach prawnych.

  czytaj więcej

 • Publiczny transport zbiorowy: Przewoźnicy i organizatorzy usług muszą przygotować się na zmiany

  Publiczny transport zbiorowy: Przewoźnicy i organizatorzy usług muszą przygotować się na zmiany

  Od 3 grudnia 2019 r. bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem wewnętrznym na postawie rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. UE. z 2007 r. L 315, s. 1 ze zm.) będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, gdy umowa będzie miała charakter koncesji na usługi z ryzykiem po stronie operatora.

  czytaj więcej

 • Smog na dobre wyszedł z niszy. Co o tym problemie mówią komitety wyborcze?

  Smog na dobre wyszedł z niszy. Co o tym problemie mówią komitety wyborcze?

  Od 3 do 4 mln domów w Polsce wciąż ogrzewanych jest słabym jakościowo i zasiarczonym węglem, który wrzucamy do starych, wysokoemisyjnych kotłów. Do tego wiele ciepła tracimy przez fatalny stan budynków. To w pigułce jedna z głównych przyczyn stanu powietrza, który pozostawia wiele do życzenia. O tym jak walczyć ze smogiem dyskutowali uczestnicy debaty w redakcji DGP

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników