prawo pracy odprawy pracownicze

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo pracy odprawy pracownicze. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo pracy odprawy pracownicze.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zwolnionego urzędnika też trzeba przyjąć ponownie do pracy, ale nie zawsze

  Zwolnionego urzędnika też trzeba przyjąć ponownie do pracy, ale nie zawsze

  Osoba ze służby cywilnej, która odeszła w ramach zwolnień grupowych, ma w ciągu roku roszczenie o ponowne zatrudnienie. Od tej zasady są jednak wyjątki.

  czytaj więcej

 • Jaka lista płac dla pracownika, któremu umorzono odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

  Jaka lista płac dla pracownika, któremu umorzono odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

  Pracownik został przez pracodawcę pociągnięty do odpowiedzialności materialnej. W wyniku nieumyślnego zachowania wyrządził szkodę, która została wyceniona na 8286 zł i pracownik wyraził zgodę na piśmie na potrącanie mu odszkodowania z wynagrodzenia za pracę w ratach w wysokości po 500 zł miesięcznie, przy czym ostatnia miałaby wynosić 286 zł. Spłacił już 6000 zł, a resztę, na jego wniosek, pracodawca zdecydował się umorzyć. Czy wartość umorzenia (2286 zł) stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy, a jeśli tak, to jak go rozliczyć (zwykłe koszty uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek)? Pracownik otrzymuje stałą pensję 3700 zł oraz zmienną miesięczną premię, w zależności od jakości pracy. W okresie czerwiec–sierpień 2018 r. łączna ich wysokość to 1890 zł, a we wrześniu – 520 zł.

  czytaj więcej

 • Gdzie kończy się samodzielność dyrektora szkoły?

  Gdzie kończy się samodzielność dyrektora szkoły?

  Nie jest niczym nadzwyczajnym, że pracodawcą pracownika jest jednostka organizacyjna, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba lub organ nią zarządzający. Jednak w przypadku dyrektora szkoły sytuacja jest szczególna. Bo choć pracodawcą jest placówka, to czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wójt, czyli podmiot spoza tej jednostki. Zasada ta w praktyce może powodować konflikty na linii samorząd – dyrektor szkoły. A przepisy nie określają ściśle granicy ingerencji wójta w kompetencje szefa placówki oświatowej. Zdaniem ekspertów władza samorządu nad kierującym placówką nie jest absolutna. Warto więc określić jej zakres.

  czytaj więcej

 • Czy zwrot składek ZUS zniechęci do ustalania stosunku pracy

  Czy zwrot składek ZUS zniechęci do ustalania stosunku pracy

  Sprawa dziennikarki telewizyjnej, która spłaca pracodawcy część uregulowanych przez niego składek ZUS po ustaleniu stosunku pracy (pisaliśmy o niej m.in. w Tygodniku Gazeta Prawna z 7 kwietnia 2017 r.), znowu nabrała rozgłosu.

  czytaj więcej

 • Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 1 stycznia 2019 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł. Jak zwykle wyższe też będą niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą są minimalne pobory. Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego podnosi również inne obowiązkowe świadczenia i należności. Ta kwota funkcjonuje również jako graniczna, np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów.

  czytaj więcej

 • Zatrudnieni w stowarzyszeniu też podlegają finansowej ochronie

  Zatrudnieni w stowarzyszeniu też podlegają finansowej ochronie

  Pracownicy z upadającego przedsiębiorstwa prowadzonego przez stowarzyszenie mają prawo do zaległego wynagrodzenia wypłacanego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zapewnia im to jednak nie prawo krajowe, a unijna dyrektywa. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Poradnia kadrowa: Czy niedopuszczenie do pracy jest równoznaczne ze zwolnieniem?

  Poradnia kadrowa: Czy niedopuszczenie do pracy jest równoznaczne ze zwolnieniem?

  Dlaczego rozwiązanie angażu przez pracownika w trybie natychmiastowym uzasadnia przyznanie mu odprawy. Pod jakimi warunkami można dyscyplinarnie zwolnić związkowca za stosowanie przemocy w czasie strajku Kiedy można odmówić składania zeznań przeciwko swojemu pracodawcy Czy niedopuszczenie do pracy jest równoznaczne ze zwolnieniem

  czytaj więcej

 • 10 najważniejszych wyroków SN w sprawach pracowniczych w 2018 roku

  10 najważniejszych wyroków SN w sprawach pracowniczych w 2018 roku

  Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej, rozwiązywanie umów o pracę i przywracanie zwolnionego pracownika - to tylko kilka obszarów, którymi zajmował się Trybunał Konstytucyjny w 2018 roku.

  czytaj więcej

 • Płaca minimalna 2019: Jakie obowiązki ma pracodawca?

  Płaca minimalna 2019: Jakie obowiązki ma pracodawca?

  Wzrost pensji minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku pociąga za sobą szereg zmian istotnych dla pracodawców, pracowników, zleceniodawców oraz korzystających z obniżonych składek na ZUS.

  czytaj więcej

 • Jak uzupełnić wynagrodzenie w razie nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej

  Jak uzupełnić wynagrodzenie w razie nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej

  Pracownik zatrudniony w naszej firmie od 6 sierpnia 2018 r. zachorował w lutym 2019 r. (pięć dni). Zaś w październiku 2018 r. chorował przez trzy dni i w tym samym miesiącu był też nieobecny w pracy przez jeden dzień, przy czym nie usprawiedliwił tej absencji. W związku z tym otrzymał wynagrodzenie chorobowe za dni zwolnienia lekarskiego oraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca odpowiednio pomniejszone o te obie nieobecności. Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną 2890 zł i otrzymuje miesięczną premię regulaminową w wysokości od 5 do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego za czas pracy. Premia za październik wyniosła 8 proc. wynagrodzenia za pracę. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za luty br., a w szczególności jak uzupełnić wynagrodzenie za październik 2018 r., które wchodzi do podstawy?

  czytaj więcej

 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu (będąca nawiązaniem do zakazu dyskryminacji z art. 32 Konstytucji RP) stanowi uzupełnienie zasady równego traktowania pracowników. Jej przestrzeganie to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego naruszenie może powodować istotne konsekwencje finansowe (obowiązek zapłaty odszkodowania), a także skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 2009 r. (sygn. akt II PK 149/08), przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, iż strony umowy o pracę nie mogą – nawet w drodze porozumienia – uregulować treści stosunku pracy w sposób naruszający zasadę równego traktowania. Postanowienie takiej treści jest zatem nieważne, co wynika wprost z art. 18 par. 3 k.p. [ramka 1 s. D2]

  czytaj więcej

 • Odprawa pracownicza. Kiedy i komu przysługuje?

  Odprawa pracownicza. Kiedy i komu przysługuje?

  Pracownikowi przysługuje odprawa przy przechodzeniu na rentę lub emeryturę oraz w sytuacji utraty pracy z powodu zwolnienia grupowego. Ponadto w razie śmierci pracownika rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

  czytaj więcej

 • Celnicy walczą w sądach o świadectwa służby

  Celnicy walczą w sądach o świadectwa służby

  Dwa lata po wejściu w życie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej nadal nie jest wyjaśniona sytuacja kilku tysięcy funkcjonariuszy przeniesionych do cywila.

  czytaj więcej

 • Płaca pracowników sądów zależna od wynagrodzenia w gospodarce

  Płaca pracowników sądów zależna od wynagrodzenia w gospodarce

  Będzie zupełnie nowa ustawa, która określi status pracowników sądów i prokuratur oraz uprości i uporządkuje regulacje prawne odnoszące się do tych grup zawodowych. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  czytaj więcej

 • Marazm związków zawodowych: Trudno dociec, jaki jest właściwie cel ich istnienia [OPINIA]

  Marazm związków zawodowych: Trudno dociec, jaki jest właściwie cel ich istnienia [OPINIA]

  Związki zawodowe w Polsce są w kryzysie (uzwiązkowienie ledwo przekracza 10 proc.) – wina za ten stan rzeczy spoczywa w znacznej mierze po ich stronie: są pasywne i koniunkturalne.

  czytaj więcej

 • Odprawa emerytalna: Komu przysługuje i ile wynosi

  Odprawa emerytalna: Komu przysługuje i ile wynosi

  Zamierzasz przejść na emeryturę? Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odprawę emerytalną i jaka jest jej wysokość.

  czytaj więcej

 • Dodatek stażowy będzie wreszcie faktyczną gratyfikacją

  Dodatek stażowy będzie wreszcie faktyczną gratyfikacją

  Obecny rok będzie ostatnim, w którym do pensji minimalnej jest wliczany dodatek za staż pracy. Przewiduje to uchwalona 19 lipca nowela ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (czeka na podpis prezydenta). To kolejny składnik, który przestaje mieć znaczenie dla wysokości tej płacy (w 2017 r. został z niej wyłączony dodatek za pracę w nocy). Na zmianie zyskają przede wszystkim osoby zatrudnione w administracji publicznej, które mimo wieloletniego doświadczenia za pracę otrzymywały płacę niższą niż nowo przyjmowane osoby (taka sytuacja występuje np. w urzędach pracy). Przez to dodatek stażowy przestał spełniać funkcję gratyfikacji. Teraz ma to się zmienić. Pracodawcy obawiają się jednak wzrostu kosztów zatrudnienia i dysproporcji w wysokości wynagrodzenia na różnych stanowiskach. Zastanawiają się też, kogo dokładnie obejmą zmiany oraz co teraz będzie się do niego wliczało. Na te pytania odpowiadają nasi eksperci.

  czytaj więcej

 • Kontrowersje wokół nowelizacji prawa upadłościowego

  Kontrowersje wokół nowelizacji prawa upadłościowego

  Nowelizacja prawa upadłościowego miała rozstrzygnąć doktrynalne spory. Zdaniem prawników jednak kłopoty dopiero się zaczną. I mogą spowodować mniejsze zainteresowanie inwestorów nabywaniem przedsiębiorstw w finansowych tarapatach.

  czytaj więcej

 • Leśnicy z dwiema odprawami

  Leśnicy z dwiema odprawami

  Pracownik Służby Leśnej, który otrzymał już świadczenie z tytułu przejścia na rentę, może – po ponownym zatrudnieniu w Lasach Państwowych – nabyć prawo do odprawy emerytalnej.

  czytaj więcej

 • Pracownikowi przechodzącemu na samozatrudnienie czasami trzeba wypłacić odprawę

  Pracownikowi przechodzącemu na samozatrudnienie czasami trzeba wypłacić odprawę

  Pracodawca zaproponował mi przejęcie działu, którym zarządzam jako dyrektor. Miałam wtedy z nim współpracować na mocy umowy cywilnoprawnej w ramach działalności gospodarczej. Kiedy nie zgodziłam się na takie rozwiązanie, pracodawca zagroził, że w takim wypadku rozstaniemy się na dobre. Przystałam więc na jego propozycję. Umowa o pracę została rozwiązana w trybie porozumienia stron. Jednak kiedy współpracowałam ze swoim pracodawcą, byłam cały czas kontrolowana. W końcu umowa została zerwana, a ja zostałam całkowicie bez pracy. Czy mogę domagać się jakiegokolwiek odszkodowania?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników