prawo majątkowe

Prawa majątkowe - prawa, na podstawie których osobie uprawnionej przysługują pewne korzyści majątkowe (np.