postępowanie spadkowe formularz

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu postępowanie spadkowe formularz. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące postępowanie spadkowe formularz.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jakie podatkowe pułapki wiążą się z przyjęciem zagranicznego spadku

  Jakie podatkowe pułapki wiążą się z przyjęciem zagranicznego spadku

  Osoby, które odziedziczą w spadku nieruchomość lub pieniądze po bogatym krewnym z innego kraju, najczęściej nie zdają sobie sprawy, że dwukrotnie zapłacą podatek od nowego majątku.

  czytaj więcej

 • Ulga w podatku od spadku jest pułapką prawną

  Ulga w podatku od spadku jest pułapką prawną

  Termin jednego miesiąca na poinformowanie urzędu skarbowego o nabyciu spadku jest terminem zbyt krótkim, aby wszyscy podatnicy mieli realną możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny, orzekając o niezgodności z ustawą zasadniczą art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) obowiązującego w latach 2007–2008.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć się z fiskusem po otrzymaniu spadku i darowizny

  Jak rozliczyć się z fiskusem po otrzymaniu spadku i darowizny

  Dziedziczenie oraz nieodpłatne przekazanie majątku podlegają zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Z podatku od spadków i darowizn zwolniona jest jednak najbliższa rodzina. Dalsi krewni i osoby obce płacą najwyższą daninę.

  czytaj więcej

 • Jak podatkowo rozliczyć zachowek, zapisy czy polecenia testamentowe

  Jak podatkowo rozliczyć zachowek, zapisy czy polecenia testamentowe

  Obowiązkowi podatkowemu podlega nie tylko dziedziczenie, lecz także inne przypadki przeniesienia własności w związku ze śmiercią spadkodawcy. Różne są terminy, w których trzeba je zgłosić do urzędu.

  czytaj więcej

 • Na wieki wieków w sieci

  Na wieki wieków w sieci

  To się może wydawać teoretyzowaniem, rozpisywaniem się nad sztucznym zagadnieniem. Ale nie oszukujmy się, problem danych, często bardzo prywatnych, które zostają w sieci po śmierci internautów, z roku na rok będzie poważniejszy.

  czytaj więcej

 • Zmiany w Prawie spadkowym: Koniec odpowiedzialności za wszystkie długi zmarłego

  Zmiany w Prawie spadkowym: Koniec odpowiedzialności za wszystkie długi zmarłego

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Najważniejsza zmiana zakłada wprowadzenie jako zasady, odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych. Oznacza to, że spadkobierca zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, będzie odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku.

  czytaj więcej

 • Większa ochrona dla spadkobierców już wkrótce

  Większa ochrona dla spadkobierców już wkrótce

  Nawet gdy spadkobiercy nie złożą żadnego oświadczenia o sposobie objęcia spadku, będzie to jednoznaczne z przyjęciem go z dobrodziejstwem inwentarza. Za długi spadkowe będą wówczas odpowiadali tylko do wartości stanu czynnego majątku spadkodawcy, ustalonego w wykazie lub spisie inwentarza. Dziś jest odwrotnie – brak oświadczenia jest równoznaczny z prostym przyjęciem spadku i nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż mieszkania. 7 dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji

  Sprzedaż mieszkania. 7 dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji

  Sprzedaż mieszkania (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub własnościowego prawa do lokalu) wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Określa to art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ale by do zawarcia umowy doszło, konieczne jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów.

  czytaj więcej

 • Czy wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z abolicji w ZUS?

  Czy wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z abolicji w ZUS?

  Do 15 stycznia 2015 r. wnioski o umorzenie zaległości wobec ZUS mogą składać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zalegały z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne za okres od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r.

  czytaj więcej

 • Kilku spadkobierców, a sukcesja jednoosobowej działalności

  Kilku spadkobierców, a sukcesja jednoosobowej działalności

  W takiej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie działu spadku w postępowaniu sądowym bądź też w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Najlepiej, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku

  czytaj więcej

 • Jak napisać pismo procesowe do sądu?

  Jak napisać pismo procesowe do sądu?

  Pisma wnoszone do sądu np. w sprawie o zapłatę, sprawie spadkowej lub rodzinnej, musi spełniać określone wymogi co do formy i treści. W niektórych typach spraw obowiązują formularze urzędowe (np. wniosek o wpis do księgi wieczystej).

  czytaj więcej

 • Terminu na zgłoszenie spadku się nie przywraca

  Terminu na zgłoszenie spadku się nie przywraca

  Spadkobierca, który z własnej woli nie uczestniczył w postępowaniu spadkowym i przez to nie dowiedział się w porę o nabyciu spadku, nie ma co liczyć na zwolnienie – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Spłata pożyczki w naturze wymaga dowodu

  Spłata pożyczki w naturze wymaga dowodu

  Jeśli pożyczka została częściowo spłacona świadczeniami w naturze, to strony umowy powinny to uprawdopodobnić. Bez tego organy podatkowe mają prawo pominąć tę okoliczność – uznał NSA.

  czytaj więcej

 • Lekarze niechętnie walczą z przemocą w rodzinie

  Lekarze niechętnie walczą z przemocą w rodzinie

  W 2016 r. wpłynęło 92,1 tys. zgłoszeń o domowej agresji, ale tylko 607 z nich od przedstawicieli służby zdrowia.

  czytaj więcej

 • Każdą umowę trzeba przeczytać. Podpowiadamy, jak uniknąć błędów

  Każdą umowę trzeba przeczytać. Podpowiadamy, jak uniknąć błędów

  Pamiętaj, że masz 14 dni na odstąpienie od umowy – mówi Bartłomiej Wodzicki, dyrektor Departamentu Prawnego w Provident Polska.

  czytaj więcej

 • Konstytucja biznesu: Prokurent teraz nawet w bardzo małej firmie

  Konstytucja biznesu: Prokurent teraz nawet w bardzo małej firmie

  Dzięki Konstytucji biznesu będzie mógł go ustanowić także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisany do CEIDG. Na to rozwiązanie biznes czekał od lat.

  czytaj więcej

 • NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

  NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

   Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ocenia, że polski sektor bankowy jest stabilny, a nadzór makroostrożnościowy został wdrożony skutecznie i podniósł ogólny poziom bezpieczeństwa sektora bankowego oraz jego odporność na niepożądane zjawiska i zawirowania rynkowe. Narodowy Bank Polski (NBP) i minister finansów to organy państwa, które rzetelnie wykonywały swoje zadania nadzorcze, jednak minister finansów jako podmiot odpowiedzialny za implementację prawa Unii Europejskiej w obszarze instytucji finansowych przyczynił się do przyjęcia wymaganych aktów prawnych z opóźnieniami, a działania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nie były także wolne od nieprawidłowości, oceniła Izba.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Użytkowanie wieczyste w pytaniach i odpowiedziach

  Użytkowanie wieczyste w pytaniach i odpowiedziach

  Chociaż uwłaszczenie na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste miało dotyczyć przede wszystkim właścicieli lokali mieszkalnych, to z tego przywileju skorzystają także przedsiębiorcy. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy w budynku posadowionym na tym gruncie większość lokali będzie miała przeznaczenie mieszkaniowe, ale będą znajdowały się w nim również lokale handlowe i usługowe, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Beneficjentami uwłaszczenia będą więc również m.in. deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe.

  czytaj więcej

 • Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Do Sądu Rejonowego w Radomsku: Ja, niżej podpisany Willy Goldberg, oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą rodziny Goldbergów, której wszyscy członkowie zginęli w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego nie toczyło się po żadnej z tych osób postępowanie spadkowe. Moim zamiarem jest uregulowanie stanu prawnego po moich przodkach i na dzień dzisiejszy ustalam majątek, który był kiedyś w ich posiadaniu. Zwracam się o wydanie odpisów poszczególnych dokumentów, znajdujących się z aktach Ksiąg Hipotecznych Nr…”. I dalej wyliczanka na pięciu stronach: numery ksiąg, decyzje, pełnomocnictwa, postanowienia, akty urodzenia i zgonu, opłaty stemplowe, decyzje urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, nakazy egzekucyjne. Wszystko, co pomoże w ustaleniu prawa do dziedziczenia.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników