postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne – zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna" - art.


 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 4)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 4)

  Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadziła zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500 plus” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Głównym celem programu jest znacząca pomoc finansowa dla rodzin w codziennym wychowaniu dzieci, w tym częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad nimi i zaspokojeniem ich potrzeb życiowych. „Rodzina 500 plus” ma w istocie wpłynąć na zwiększenie liczby dzieci i poprawić sytuację materialną i demograficzną rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

  czytaj więcej

 • Zobacz, co zrobić gdy pracodawca nie odprowadza składek do ZUS

  Zobacz, co zrobić gdy pracodawca nie odprowadza składek do ZUS

  Poszkodowany pracownik może zgłosić sprawę do PIP lub do ZUS. Pracodawcy, który nie zgłosił pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego grozi mu między innymi grzywna, wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a nawet odpowiedzialność karna.

  czytaj więcej

 • Przyznanie 500 zł nie oznacza odebrania innych zasiłków

  Przyznanie 500 zł nie oznacza odebrania innych zasiłków

  Świadczenie wychowawcze jest zwolnione z egzekucji komorniczej. Jego przyznanie nie może spowodować obniżenia alimentów.

  czytaj więcej

 • TK: Niekonstytucyjne przepisy dot. opłat egzekucyjnych w administracji

  TK: Niekonstytucyjne przepisy dot. opłat egzekucyjnych w administracji

  Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące opłat np. za zajęcie wierzytelności i niepozwalające na obniżenie tych opłat w razie dobrowolnej zapłaty egzekwowanej należności są niekonstytucyjne - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

  czytaj więcej

 • 35 mln dla naczelnika za prowadzenie postępowania egzekucyjnego? Trybunał: Koniec z horrendalnymi opłatami

  35 mln dla naczelnika za prowadzenie postępowania egzekucyjnego? Trybunał: Koniec z horrendalnymi opłatami

  Naczelnik urzędu skarbowego nie może pobierać 35 mln zł za swoje czynności. Wynagrodzenie powinno zależeć od nakładu pracy i poniesionych kosztów.

  czytaj więcej

 • Europejski nakaz zapłaty pomoże odzyskać pieniądze

  Europejski nakaz zapłaty pomoże odzyskać pieniądze

  Pół roku temu sprzedałem meble czeskiemu przedsiębiorcy – pisze pan Radosław. – Na fakturze wskazałem termin zapłaty – dwa miesiące. Pieniędzy nie dostałem do dziś. Wysłałem oficjalne wezwanie, jednak nie ma żadnego odzewu. W jaki sposób odzyskać należność? Czy muszę pisać pozew do czeskiego sądu? Nie znam tego języka. A może istnieje prostsze rozwiązanie, przecież jesteśmy w Unii Europejskiej – zastanawia się czytelnik.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 30 czerwca 2016

  Poradnia ubezpieczeniowa z 30 czerwca 2016

  ● Czy ZUS może odmówić umorzenia należności, uznając postępowanie za bezprzedmiotowe● W jaki sposób nabycie prawa do renty wpłynie na możliwość pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego  ● Kiedy brak dokumentacji wypadkowej nie pozbawi świadczeń rodziny poszkodowanego ● Dlaczego ubezpieczony nie musi w odwołaniu obliczać prawidłowej wysokości emerytury  ● Do kogo należy złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji zaległych składek

  czytaj więcej

 • Bankowy tytuł egzekucyjny nadal sprawia kłopoty

  Bankowy tytuł egzekucyjny nadal sprawia kłopoty

  Już niedługo może się okazać, że banki, które zdecydowały się skupić tzw. trudne wierzytelności potwierdzone bankowymi tytułami egzekucyjnymi, nie mają prawa ich egzekwować. I to nawet wówczas, gdy są one opatrzone klauzulą wykonalności nadaną na rzecz wystawcy BTE. Sądy bowiem nie są pewne, czy istnieje podstawa prawna, która pozwalałaby nabywcy takiej wierzytelności starać się o wystawienie klauzuli na jego rzecz. Problem nabrzmiał na tyle, że teraz pochyli się nad nim Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Jędrzejewska: Sądy mogą czasem wyręczyć trybunał, ale go nie zastąpią

  Jędrzejewska: Sądy mogą czasem wyręczyć trybunał, ale go nie zastąpią

  Teoretycy to z pewnością ludzie światli, niestety często z niewielkim bagażem doświadczeń, albo celowo stroniący od empirii.

  czytaj więcej

 • Niespłacony kredyt nie przeszkodzi w rozwiązaniu spółki cywilnej

  Niespłacony kredyt nie przeszkodzi w rozwiązaniu spółki cywilnej

  TEZA: Każdy wspólnik odpowiada za całość zobowiązań spółki do pełnej wysokości, całym majątkiem, a więc także swoim majątkiem osobistym, odrębnym od majątku spółki, a wierzycielowi przysługuje prawo swobodnego wyboru majątku, z którego chce uzyskać zaspokojenie.

  czytaj więcej

 • Nabywca wierzytelności bez korzyści z BTE

  Nabywca wierzytelności bez korzyści z BTE

  Okres przedawnienia roszczeń dla nabywcy wierzytelności bankowej obejmuje także okres toczącego się postępowania egzekucyjnego, wszczętego przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Następca prawny wierzyciela, jeżeli nie jest bankiem, nie ma bowiem prawa do korzystania z dobrodziejstw BTE – tak uznał Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Występujący w imieniu starosty radca prawny ma prawo poznać dane spierającego się z urzędem

  Występujący w imieniu starosty radca prawny ma prawo poznać dane spierającego się z urzędem

  Radca prawny wykonujący na podstawie pełnomocnictwa starosty obsługę prawną starostwa oraz mający upoważnienie do wglądu do danych osobowych ma prawo przetwarzać dane użytkowniczki nieruchomości, która jest stroną w sprawie o ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działki. Chodzi o dane mieszkanki ujęte w zbiorach wszystkich komórek organizacyjnych starostwa dotyczących np. gospodarki nieruchomościami albo przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Radca ma nawet prawo uzyskać informacje potrzebne do ustalenia wysokości dochodu w rodzinie użytkowniczki.

  czytaj więcej

 • Ustawa o ochronie ziemi z poprawkami. Kredyt nadal nie dla każdego

  Ustawa o ochronie ziemi z poprawkami. Kredyt nadal nie dla każdego

  Nowela ustawy o obrocie ziemią nie rozwiąże wszystkich problemów z pożyczkami pod inwestycje na gruntach rolnych.

  czytaj więcej

 • Martwe spółki, żywy problem (nie tylko) wierzycieli

  Martwe spółki, żywy problem (nie tylko) wierzycieli

  Podmioty, które figurowały w tzw. starym rejestrze handlowym (RHB) i do 31 grudnia 2015 r. nie dopełniły obowiązku złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, od początku tego roku z mocy prawa zostały z niego wykreślone. Inaczej mówiąc, formalnie od 1 stycznia 2016 r. o godz. 0.00 przestały istnieć. Ich mienie przejął Skarb Państwa. Miało to skutecznie wyeliminować z obrotu tzw. martwe spółki. Ustawodawca nie przewidział jednak całej masy problemów, jakie się z tym wiążą.

  czytaj więcej

 • Spór o VAT: WSA za komornikami, Sąd Najwyższy za dłużnikami

  Spór o VAT: WSA za komornikami, Sąd Najwyższy za dłużnikami

  Według SN opłaty komornicze zawierają w sobie VAT. Sądy administracyjne twierdzą, że egzekucja to nie działalność gospodarcza i o VAT nie ma mowy.

  czytaj więcej

 • Sędzia Jan Rudowski - Specjalista od podatków

  Sędzia Jan Rudowski - Specjalista od podatków

  Tłumów zapewne by nie porwał, nie sprawia też wrażenia brata łaty. O sobie Jan Rudowski mówi niechętnie. Niespecjalnie również chcą się o nim wypowiadać doradcy podatkowi, ale to akurat nie dziwi. Wiadomo – sędzia.

  czytaj więcej

 • Nowe uprawnienia dla adwokatów: Wezmą udział w postępowaniach egzekucyjnych

  Nowe uprawnienia dla adwokatów: Wezmą udział w postępowaniach egzekucyjnych

  Udział adwokata w postępowaniu egzekucyjnym nie narazi go już na postępowanie dyscyplinarne.

  czytaj więcej

 • Jak ominąć ustawę o ziemi?

  Jak ominąć ustawę o ziemi?

  Od 30 kwietnia 2016 r. zgodnie z zapisami ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585) obrót ziemią rolną został istotnie ograniczony.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników