komentarz do kodeksu cywilnego cena

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu komentarz do kodeksu cywilnego cena. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące komentarz do kodeksu cywilnego cena.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Oszukiwanie siebie też jest karane

  Oszukiwanie siebie też jest karane

  Pięć filmów o oszustwach potrafi ustawić człowiekowi myślenie o kłamstwie. Czy potrafią ustawić coś szczególnego w głowie prawnika? Zgodnie z kodeksem karnym oszustwo to doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania (art. 286. par. 1 k.k.).

  czytaj więcej

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe [KOMENTARZ cz. 2]

  Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe [KOMENTARZ cz. 2]

  Przedstawiamy drugą i zarazem ostatnią część komentarza do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949; dalej: rozporządzenie).

  czytaj więcej

 • Firmy mają dobry patent na zgody marketingowe: Darmowa usługa za zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Firmy mają dobry patent na zgody marketingowe: Darmowa usługa za zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Rabat w zamian za zielone światło na przetwarzanie danych osobowych to niejedyny sposób, by pozyskać klientów zgodnie z RODO. Niektóre firmy idą jeszcze dalej i całkowicie zwalniają konsumentów z opłat

  czytaj więcej

 • Agitacja i finansowanie kampanii wyborczej. Nowelizacja prawa wyborczego

  Agitacja i finansowanie kampanii wyborczej. Nowelizacja prawa wyborczego

  Na początku czwartej części komentarza opisujemy zmianę definicji agitacji wyborczej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 105 par. 1 kodeksu wyborczego (dalej: k.w.) agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Kodeks cywilny (wyciąg o rękojmi i gwarancji)

  Komentarz do ustawy Kodeks cywilny (wyciąg o rękojmi i gwarancji)

  Kwestie związane z udzielaniem rękojmi i gwarancji wciąż wzbudzają wiele pytań przedsiębiorców i rodzą liczne problemy w praktyce. Między innymi za sprawą zmian w prawie, jakie dokonały się w ostatnich latach.

  czytaj więcej

 • RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 2)

  RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 2)

  W drugiej części komentarza do przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000; dalej: u.o.d.o.) omawiamy przepisy odnoszące się do dwóch nowych instytucji, które zostały wprowadzone do porządku prawnego państw członkowskich Unii Europejskiej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 s.1; dalej: RODO). Pierwszą z nich jest instytucja dobrowolnej certyfikacji.

  czytaj więcej

 • Sprawa łódzkiego drukarza: A może uregulować zasady wykładni prawa?

  Sprawa łódzkiego drukarza: A może uregulować zasady wykładni prawa?

  Przy okazji sprawy łódzkiego drukarza warto przemyśleć, czy organom stosującym prawo nie przydałby się jakiś akt normatywny, który obligowałby je do jednolitego przyjmowania kolejności dyrektyw interpretacyjnych.

  czytaj więcej

 • RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 3)

  RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 3)

  W tej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych omawiamy przepisy odnoszące się bezpośrednio do zadań, uprawnień, organizacji oraz funkcjonowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze względu na to, że ogólna regulacja w tym zakresie znajduje się bezpośrednio w RODO, w komentarzu zamieszczono odwołania do odpowiednich przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także omówiono je.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (cz. 4) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (cz. 4) [KOMENTARZ]

  W czwartej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przedstawione zostaną przepisy regulujące postępowanie administracyjne prowadzone przez prezesa UODO w sprawach naruszenia przepisów normujących tę materię. Komentarz obejmuje art. 60–70 ww. ustawy. Stanowią one w przeważającej części modyfikacje w stosunku do ogólnych zasad postępowania znanych z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Dotyczy to przykładowo terminów załatwiania spraw czy też wysokości oraz przesłanek nakładania kar grzywny.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Reprywatyzacja: Nie wszystkie decyzje wydane z naruszeniem prawa

  Reprywatyzacja: Nie wszystkie decyzje wydane z naruszeniem prawa

  Reprywatyzacja jest zbyt poważnym problemem, aby pozostawić ją wyłącznie w rękach rzeczoznawców majątkowych i popierających ich polityków. W demokratycznym państwie prawnym to niezawisłe sądy, a nie „eksperci” decydują o wysokości odszkodowań

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 7)

  Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 7)

  W ostatniej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.) omawiamy najważniejsze kwestie proceduralne związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe lub niemajątkowe, powstałe w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Ze względu na to, że omawiana ustawa nie zawiera pełnej regulacji w tym zakresie, konieczne stało się przywołanie odpowiednich przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.).

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustaw komorniczych: Najpierw stanowią prawo, później zarobią na jego interpretacji

  Komentarz do ustaw komorniczych: Najpierw stanowią prawo, później zarobią na jego interpretacji

  Komentarz do ustaw komorniczych autorstwa twórców reformy na nowo wywołał dyskusję o tym, czy piszący przepisy powinni zarabiać na ich objaśnianiu.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • 30 lat ochrony konsumenta. Czy w końcu mamy więcej praw niż przedsiębiorcy?

  30 lat ochrony konsumenta. Czy w końcu mamy więcej praw niż przedsiębiorcy?

  By na początku polskiej transformacji zapewnić rozwój konkurencji, chronić podmioty gospodarcze przed monopolami oraz interesy konsumentów powołano Urząd Antymonopolowy. Do tego w ciągu ostatnich 30 lat powstało szereg przepisów umożliwiających skuteczną reklamację produktów i usług oraz poszerzyło dostęp do dóbr nie tylko o rynki krajowe, ale i zagraniczne.

  czytaj więcej

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 6) [KOMENTARZ]

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 6) [KOMENTARZ]

  W szóstym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”.

  czytaj więcej

 • Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Branża budowlana notorycznie boryka się z problemami prawnymi. Pomimo, że wokandy sądowe pełne są spraw toczonych na tle umów o roboty budowlane, uczestnikom procesu inwestycyjnego wciąż zdarza się błędnie ocenić swoją sytuację prawną. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie wyroków sądów (głównie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych) istotnych dla branży budowlanej, które zapadły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wyselekcjonowaliśmy przede wszystkim ważne rozstrzygnięcia dotyczące obszarów spornych, pojawiających się przy realizacji inwestycji, które wydane zostały na tle kluczowych przepisów kodeksu cywilnego. Wśród nich są tak istotne zagadnienia jak odstąpienia od umowy, kary umowne czy gwarancja jakości robót. Żeby publikacja mogła posłużyć jako ściąga przy ocenie bieżących problemów procesu inwestycyjnego, każdy wyrok opatrzyliśmy krótkim komentarzem, wskazującym na jego praktyczne skutki.

  czytaj więcej

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 7) [KOMENTARZ]

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 7) [KOMENTARZ]

  W siódmym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”. Ustanowienie w porządku prawnym nowych instytucji i podmiotów, w tym przedsiębiorstwa w spadku czy zarządcy sukcesyjnego, wymagało bowiem wprowadzenia zmian w innych aktach prawnych (łącznie w ok. 40).

  czytaj więcej

 • Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Komentarz]

  Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Komentarz]

  (Dz.U. poz. 1495). Obowiązująca od 28 listopada ub.r. ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), której przepisy szczegółowo już omawialiśmy w tygodniku Firma i Prawo, nie rozwiązała wszystkich problemów związanych z sukcesją firm. Dlatego też ustawodawca postanowił wprowadzić pewne zmiany – zarówno w samej ustawie, jak i innych aktach prawnych.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja k.p.c. Co się zmieni od 7 listopada br.? [KOMENTARZ]

  Nowelizacja k.p.c. Co się zmieni od 7 listopada br.? [KOMENTARZ]

  7 listopada 2019 r. wejdzie w życie zdecydowana większość przepisów najobszerniejszej od lat nowelizacji ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460; dalej: k.p.c.) – aktu prawnego regulującego tryb i sposób prowadzenia spraw cywilnych, w tym sporów gospodarczych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników