kodeks pracy zmiany 2013

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy zmiany 2013. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy zmiany 2013.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Niepubliczne przedszkola walczą w sądach o zaniżone dotacje sprzed lat

  Niepubliczne przedszkola walczą w sądach o zaniżone dotacje sprzed lat

  Roszczenia niepublicznych placówek w całym kraju mogą sięgać miliardów złotych. Gminy mają dość i chcą, by sprawę rozstrzygnął ostatecznie Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)

  czytaj więcej

 • Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (w wersji obowiązującej od 1 marca 2020 r.) – cz. 4 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

  czytaj więcej

 • Porozumienie może pozbawić prawa do nagrody rocznej

  Porozumienie może pozbawić prawa do nagrody rocznej

  Jeżeli pracodawca i związki zawodowe zawrą porozumienie w sprawie wstrzymania wypłaty np. premii, czy nagród rocznych – pracownicy nim objęci nie mają prawa do takich świadczeń potwierdził Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Przerwa na papierosa lub kawę do uregulowania. Sąd po stronie pracodawcy

  Przerwa na papierosa lub kawę do uregulowania. Sąd po stronie pracodawcy

  Okazją do unormowania wyjść na papierosa, kawę lub obiad będą planowane zmiany w czasie pracy. Ale firmy już teraz mogą ograniczać nieformalne skracanie dniówki.

  czytaj więcej

 • Budujemy swoją wiedzę na podejrzeniach, mitach, plotkach. Czy jesteśmy gotowi na jawność płac?

  Budujemy swoją wiedzę na podejrzeniach, mitach, plotkach. Czy jesteśmy gotowi na jawność płac?

  Polacy nie ufają sobie nawzajem do tego stopnia, że domaganie się ujawnienia zarobków osoby pełniącej funkcję publiczną traktują jak wstęp do ataku.

  czytaj więcej

 • Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września

  Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września

  Rady gmin rozpoczęły proces dostosowania regulaminów o utrzymaniu czystości i porządku do nowych regulacji. Mają na to czas do 6 września 2020 r. Tego dnia upływa termin dostosowania prawa miejscowego do przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; dalej: nowelizacja). Przy czym jest to termin wejścia w życie gminnej regulacji, a nie jej przyjęcia. Tymczasem, jak mówi dr inż. Jacek Pietrzyk, ekspert ze spółki Atmoterm SA, zajmujący się m.in. sporządzaniem takich dokumentów, na przygotowanie dobrego, mającego m.in. zoptymalizować koszty gospodarki odpadami regulaminu, potrzeba co najmniej trzech miesięcy. [wywiad s. D6] Nie wszystkie rady biorą to pod uwagę i nie wszystkie radzą sobie z natłokiem przepisów, niekiedy wewnętrznie niespójnych. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów. Ponadto brak regulaminów powoduje, że regionalne izby obrachunkowe uchylają uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za śmieci, nie mają bowiem podstawy do ustalenia, czy wysokość została przyjęta prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz do wybranych przepisów

  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz do wybranych przepisów

  Poniższy komentarz dotyczy wybranych regulacji PSWiN – przede wszystkim kwestii związanych z regulaminami: pracy oraz wynagradzania. Traktuje on o możliwych kłopotach interpretacyjnych związanych z ww. zmianami oraz o ich potencjalnych, proponowanych do rozważenia, rozwiązaniach

  czytaj więcej

 • Jak zapłacić za marzec zatrudnionym w nieczynnych punktach sprzedaży w galeriach handlowych

  Jak zapłacić za marzec zatrudnionym w nieczynnych punktach sprzedaży w galeriach handlowych

  Od dnia zamknięcia sklepów pracownikom należy się wynagrodzenie zasadnicze za gotowość do pracy. Z kolei za inwentaryzację czy porządki w sklepie należy się wynagrodzenie w pełnej wysokości. Wątpliwości budzi natomiast to, czy w tym okresie przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  czytaj więcej

 • Niewykonywanie umów w dobie koronawirusa? Nie zawsze ratunkiem będzie siła wyższa

  Niewykonywanie umów w dobie koronawirusa? Nie zawsze ratunkiem będzie siła wyższa

  Najbliższe tygodnie to czas podejmowania przez menedżerów kluczowych decyzji biznesowych w warunkach rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Przedsiębiorcy i członkowie zarządów w krótkim czasie i w oparciu o niewielką ilość informacji muszą ustalić priorytety i kierunki działań na najbliższe tygodnie. Od tego będzie zależało nie tylko utrzymanie miejsc pracy ale także utrzymanie płynności finansowej i uniknięcie ryzyka upadłości w średnioterminowej perspektywie.

  czytaj więcej

 • Kiedy niebezpieczeństwo mija, państwo niechętnie rezygnuje z nowo nabytych możliwości

  Kiedy niebezpieczeństwo mija, państwo niechętnie rezygnuje z nowo nabytych możliwości

  W czasie kryzysu państwo poszerza nadzór nad obywatelami. A kiedy niebezpieczeństwo mija, niechętnie rezygnuje z nowo nabytych możliwości

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa: Jak uzyskać dofinansowania z urzędów pracy [Pytania i odpowiedzi]

  Tarcza antykryzysowa: Jak uzyskać dofinansowania z urzędów pracy [Pytania i odpowiedzi]

  Pakiet ustaw nazywanych tarczą antykryzysową, który obowiązuje od niecałych trzech tygodni, cały czas rodzi wiele pytań zarówno po stronie przedsiębiorców, osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, jak i pracowników. Do tego dochodzą problemy z wnioskami. Są one w wielu miejscach niezrozumiałe – przedsiębiorcy, wypełniając formularze, często się zastanawiają, jakie wynagrodzenie wpisać albo czyje dane mają podać.

  czytaj więcej

 • Jerzy Kwaśniewski: Łatwo wpaść w pułapkę ruchu proaborcyjnego [WYWIAD]

  Jerzy Kwaśniewski: Łatwo wpaść w pułapkę ruchu proaborcyjnego [WYWIAD]

  Co innego nauka o układzie rozrodczym, a co innego kształtowanie postaw dotyczących takich wartości, jak rodzina i macierzyństwo. To sfera stricte wychowawcza i powinna pozostawać pod kontrolą rodziców.

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa: Jak pracodawca może restrukturyzować zatrudnienie w firmie

  Tarcza antykryzysowa: Jak pracodawca może restrukturyzować zatrudnienie w firmie

  Z pracownikiem można zawrzeć porozumienie zmieniające albo wypowiedzieć mu dotychczasowe warunki. Można też uzgodnić z całą załogą – i to na dwa sposoby – że na pewien czas pogorszą się warunki zatrudnienia.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo skonstruować wypowiedzenie bezterminowego angażu z powodu COVID-19?

  Jak prawidłowo skonstruować wypowiedzenie bezterminowego angażu z powodu COVID-19?

  W wypowiedzeniu wskazałem, że rozwiązuję umowę z pracownikiem ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Przyczyny redukcji etatów obecnie są przecież oczywiste. Po fakcie nabrałem jednak wątpliwości, czy takie uzasadnienie jest wystarczające.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Po 12 latach rząd wrócił do rozwiązania, które proponował w 2007 r. Wtedy do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który przyznawał małżonkowi zobowiązanego prawa w egzekucji z ich wspólnego majątku. Projekt ten nie został uchwalony, gdyż odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Do pomysłu powrócono dopiero w komentowanej ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070; dalej: ustawa zmieniająca). Wprowadzono specjalny środek prawny w postaci sprzeciwu (tak też się on nazywał w projekcie z 2007 r.).

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa: Firma dostanie dofinansowanie również na cudzoziemca

  Tarcza antykryzysowa: Firma dostanie dofinansowanie również na cudzoziemca

  Prawodawca rozwiewa wreszcie wątpliwości co do tego, czy obcokrajowca można objąć przestojem lub obniżonym etatem. Zmiany dotyczą też zwolnienia osób przyjeżdżających do Polski z obowiązku odbycia kwarantanny

  czytaj więcej

 • Dlaczego spadkobierca przedsiębiorcy nie może złożyć wniosku o zwolnienie ze składek?

  Dlaczego spadkobierca przedsiębiorcy nie może złożyć wniosku o zwolnienie ze składek?

  Dlaczego spadkobierca przedsiębiorcy nie może złożyć wniosku o zwolnienie ze składek? W jakim trybie można zaskarżyć decyzję odmawiającą ulgi w należnościach ZUS?Czy wzrost dochodu w kolejnych miesiącach ma wpływ na ułatwienia dla płatników?Jak liczyć osoby na praktykach absolwenckich dla celów tarczy antykryzysowej?

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa 3.0: Procedura administracyjna oraz sądowa

  Tarcza antykryzysowa 3.0: Procedura administracyjna oraz sądowa

  Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z procedurą administracyjną oraz sądową na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników