kodeks administracyjny

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks administracyjny. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks administracyjny.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  ... zobowiązana wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Kolejne propozycje zmian to m.in.•możliwość udostępniania pism w formie dokumentu elektronicznego,•określenie formy podjęcia zawieszanego postępowania administracyjnego (postanowienie),•upoważnienie organu administracji publicznej do umorzenia postępowania w części, w której stało się ono bezprzedmiotowe i orzekanie co do istoty w pozostałym zakresie ...

  czytaj więcej

 • Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego: szybsze załatwianie spraw w urzędach

  Obowiązujące dotychczas przepisy nie pozwalały obywatelowi zaskarżyć postępowania administracyjnego, które prowadzone było zbyt długo. Można było jedynie skarżyć się na bezczynność ... na niezałatwienie sprawy w terminie. Wprowadzona zmiana umożliwia teraz zaskarżenie do sądu administracyjnego postępowania, które jest prowadzone w przewlekły sposób. Obowiązująca nowelizacja odnosi się również ...

  czytaj więcej

 • ... 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

  Omówienie : Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: przed organami administracji publicznej w należącymi do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane ...

  czytaj więcej

 • ... z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy — Ordynacja podatkowa

  Metryka sprawy wraz z dokumentami, do których odsyła, jest obowiązkową częścią akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. W przypadku spraw będących w toku w momencie wejścia w życie tej ustawy metrykę zakłada się w ciągu 30 dni.

  czytaj więcej

 • Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

  Opis projektu:Nowelizacja dotyczy wprowadzenia rozwiązań mających na celu utrudnienie organom administracji publicznej i organom podatkowym nadużywanie instytucji wzywania do osobistego stawiennictwa przed organem w ramach toczącego się postępowania. Prace ustawodawcze: •29 kwietnia 2010 r. odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian ...

  czytaj więcej

 • Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

  Opis projektu: Metryka sprawy będzie stanowiła formalną część akt sprawy administracyjnej lub podatkowej. Dzięki jej prowadzeniu będzie można nawet po upływie długiego okresu precyzyjnie ustalić, jacy urzędnicy (oprócz osoby podpisanej pod decyzją) uczestniczyli w przygotowaniu rozstrzygnięcia, ...

  czytaj więcej

 • Modernizacja <strong>kodeksu</strong> postępowania <strong>administracyjnego</strong> niepozbawiona wad

  Modernizacja kodeksu postępowania administracyjnego niepozbawiona wad

  ... sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Zbigniewa Kmieciaka ... i usprawnieniu postępowania administracyjnego. To dobra informacja ... największych bolączek postępowań administracyjnych, jaką niewątpliwie jest ich przewlekłość. Umowa administracyjna Przyklasnąć należałoby również ... wprowadzenia instytucji umowy administracyjnej. W zamyśle jego ... stanowić zawarcie umowy administracyjnej między organem ... z obecnego brzmienia kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie nie wymaga ...

  czytaj więcej

 • Mieszkańcy gmin nie korzystają z możliwości przesyłania e-dokumentów do urzędów

  Mieszkańcy gmin nie korzystają z możliwości przesyłania e-dokumentów do urzędów

  ... nigdy elektroniczne pismo w sprawie administracyjnej. Urzędnicy samorządowi mówią: to jest ... platformę nie wpływają jednak dokumenty administracyjne od indywidualnych osób. To jest ... celem byłoby załatwienie sprawy administracyjnej. Podobnie nie otrzymujemy ... podmiotów realizujących zadania publiczne i kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe rozwiązania mają zliberalizować przepisy ... elektronicznych formach aktów administracyjnych i podań obywateli. ...

  czytaj więcej

 • Oświadczenia obywatela zastąpią urzędnicze zaświadczenia

  Oświadczenia obywatela zastąpią urzędnicze zaświadczenia

  ... taki dokument zastąpi. Zmiana w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego ma przyspieszyć i uprościć wiele postępowań ... w projekcie ustaw o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. – Zmiany w ... wymagają dołączenia do wniosków wszczynających postępowanie administracyjne nawet kilkunastu załączników w postaci zaświadczeń ... Aby uniknąć wydawania wadliwych decyzji administracyjnych, w komisyjnym projekcie ...

  czytaj więcej

 • Adresat otrzyma decyzję z urzędu przez internet

  Dokumenty składane do urzędów za pośrednictwem internetu nie będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie pism przez organ administracji publicznej będzie mogło odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu adresat będzie musiał jednak wcześniej wystąpić ...

  czytaj więcej

 • Strefa aplikanta: rozwiąż kazusy z prawa <strong>administracyjnego</strong>

  Strefa aplikanta: rozwiąż kazusy z prawa administracyjnego

  ... do wojewódzkiego sądu administracyjnego, ograniczając się do ... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na ... postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr ... rozstrzygniecie indywidualnej sprawy administracyjnej. Organ odwoławczy ma ... na zasadzie skargowości. Kodeks postępowania administracyjnego nie wprowadza ograniczeń ... naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego – art. 127 par. ... kazus z prawa administracyjnego na www ...

  czytaj więcej

 • Kodeks musi być elastyczny. Nie ma dwóch takich samych spraw

  ... . Czy reforma postępowania administracyjnego ma szansę to ... koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego, który został powołany ... prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przyświecała idea nie ... podwyższenia efektywności postępowania administracyjnego, ale i jego ... procedura uproszczonego postępowania administracyjnego wymagała odrębnego uregulowania? ... strony w postępowaniu administracyjnym w postaci ... roli, jaką odgrywają Kodeks postępowania cywilnego czy Kodeks postępowania karnego, które ...

  czytaj więcej

 • kodeks

  Kodeks /**/ Jest to ustawa ... regulacji, wyróżnia się: Kodeks pracy – zespół przepisów ... pracy. Poza tym kodeks zawiera większą ... przewidziane w tym kodeksie. Kodeks postępowania karnego – zespół ... w sprawach karnych. Kodeks postępowania administracyjnego – normuje postępowanie przed ... wykroczenia przewidziane w kodeksie wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy – zespół ... czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz ...

  czytaj więcej

 • Kampania wyborcza pełna problemów prawnych. Winny Kodeks wyborczy

  ... okręgów wyborczych. Zgodnie z Kodeksem wyborczym komitet, który do ... wolę w interpretacji przepisów Kodeksu. Wskazywali ponadto, że ... się Wojewódzki Sąd Administracyjny, obecnie trwa procedura ... protest twierdząc, że Kodeks wyborczy nie przewiduje ... , że powinno się znowelizować Kodeks wyborczy. "Sam Kodeks wyborczy jest obarczony pewnym ... swoje kompetencje, a Kodeks wyborczy został tak ...

  czytaj więcej

 • Ten sam organ nie może decydować dwa razy w tej samej sprawie

  ... Sejmu zostanie rozpatrzony projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowym rozwiązaniem pracownik ... zaskarżonej decyzji. Senacki projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego ma wdrożyć wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ... pracowników organów administracji publicznej. W kodeksie postępowania administracyjnego ustawodawca nie wprowadził organów wyższego ... wszystkie cechy odwołania od decyzji administracyjnej, z wyjątkiem cechy instancyjności (wyrok ...

  czytaj więcej

 • Kary <strong>administracyjne</strong> do poprawki

  Kary administracyjne do poprawki

  ... konieczność wprowadzenia do kodeksu postępowania administracyjnego regulacji przewidującej ogólne ... w sprawie znowelizowania kodeksu postępowania administracyjnego i wprowadzenia do ... (ustawową) definicję sankcji administracyjnej oraz administracyjnej kary pieniężnej – jej ... powyższej problematyki w kodeksie postępowania administracyjnego „wymaga przeprowadzenia analizy ... tej regulacji do kodeksu postępowania administracyjnego, krytykę zbyt częstej ... przy reformie kodeksu postępowania administracyjnego w tym ...

  czytaj więcej

 • Postępowanie <strong>administracyjne</strong>: Decyzja jest wydana w dniu podpisania przez skład orzekający

  Postępowanie administracyjne: Decyzja jest wydana w dniu podpisania przez skład orzekający

  ... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżący ... czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z ... ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zasadnicze znaczenie w ... SKO. Składniki decyzji administracyjnej zostały określone w ... w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok NSA ... . Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z ... czynienia z decyzją administracyjną, a jedynie ...

  czytaj więcej

 • Kodeks wyborczy: Kolejny radny z listy szybciej obejmie obowiązki

  ... liczbę głosów, muszą zostać zmienione przepisy kodeksu wyborczego. Wczoraj w Sejmie odbyło się ... czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy. Zaproponowano, że prawo wygaśnięcia mandatu ... . Przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego w ciągu 7 dni. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Kodeks</strong> budowlany jednak w dwóch częściach? Miał ułatwić inwestycje, budzi same wątpliwości

  Kodeks budowlany jednak w dwóch częściach? Miał ułatwić inwestycje, budzi same wątpliwości

  ... , w tezach do kodeksu budowalnego postulowano m ... być zmiany – Projekt kodeksu jest co do ... pierwszej znalazł się kodeks budowlany, a w ... ma przesłać projekt kodeksu – informuje minister Żbik. ... skarg do sądu administracyjnego na uchwalone akty ... skargi do sądu administracyjnego. Zobowiązuje ono gminę ... prawa podatkowego do kodeksu wprowadzona została instytucja ... Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie ...

  czytaj więcej

 • Zażalenie na decyzję w przedmiocie odszkodowania rozpoznaje wojewoda

  ... wobec art. 262 kodeksu postępowania administracyjnego, który nie ma ... rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego złożyła gmina reprezentowana ... UZASADNIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do ... obu organów postępowania administracyjnego. Wskazał, że ustawa ... powyższych ustaw oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Równocześnie sędziowie podkreślili, ... innych przepisów, np. kodeksu postępowania administracyjnego czy ustawy o ... Sądu Administracyjnego w Białymstoku ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne