art 30 kp

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kp. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kp.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kiedy student może się poskarżyć na brak decyzji dziekana?

  Kiedy student może się poskarżyć na brak decyzji dziekana?

  - Rozpoczęte w październiku tego roku studia okazały się niewypałem. Na szczęście udało mi się przenieść na inną uczelnię. W związku z tym do dziekana wydziału na uniwersytecie, który wybrałam jako pierwszy, złożyłam wniosek o skreślenie z listy studentów. Niestety, mimo upływu półtora miesiąca nie wydał decyzji w mojej sprawie. Czy mogę podjąć jakieś kroki prawne, które skłonią go do działania – pyta pani Aleksandra.

  czytaj więcej

 • Kiedy zwiększyć wartość środka trwałego

  Kiedy zwiększyć wartość środka trwałego

  Nasza gmina nabyła nieruchomość za długi podatkowe firmy. Była na niej hipoteka na rzecz ZUS. Zapłacono mu kwotę wpisu hipotecznego i odsetki. W jaki sposób zwiększyć wartość takiego środka trwałego? Czy o odsetki liczone do momentu nabycia tej nieruchomości (31 lipca br.), czy może o odsetki liczone do momentu zapłaty długu z hipoteki na rzecz ZUS (30 września br.)?

  czytaj więcej

 • Błędy w rachunkowości: Zdarzenia po dacie bilansu trzeba ujawnić

  Błędy w rachunkowości: Zdarzenia po dacie bilansu trzeba ujawnić

  Jeżeli pozyskane w nowym roku obrotowym ważne informacje wpływają na niezatwierdzone sprawozdanie, trzeba je skorygować. Jeżeli dotyczą bieżącego okresu, też trzeba o nich wspomnieć.

  czytaj więcej

 • Prawo autorskie: Wypowiedzenie umowy licencyjnej przez OZZ może naruszać przepisy antymonopolowe

  Prawo autorskie: Wypowiedzenie umowy licencyjnej przez OZZ może naruszać przepisy antymonopolowe

  Jednostronne wypowiedzenie umowy licencyjnej przez organizację zbiorowo zarządzającą prawami autorskimi może być potraktowane jako czyn naruszający przepisy antymonopolowe, gdy podmiot ten zajmuje dominującą pozycję na rynku ochrony praw autorskich – uznał Sad Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Niezawinione przez wykonawcę opóźnienia nie spowodują finansowych konsekwencji

  Niezawinione przez wykonawcę opóźnienia nie spowodują finansowych konsekwencji

  Zawarłem z gminą umowę, w ramach której zobowiązałem się m.in. wybudować świetlicę szkolną i budynek hydroforni. Ponadto miałem wykonać instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Termin wykonania inwestycji określono na 30 września 2016 r. Zobowiązany zostałem do dołączenia do protokołu odbioru końcowego kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym także pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Umowa została wykonana do 30 września 2016 r., co zostało potwierdzone adnotacją tej treści zawartą w komisyjnym protokole odbioru końcowego z 18 listopada 2014 r. Tego bowiem dnia przedłożyłem gminie pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. To opóźnienie spowodowane było brakami w dokumentacji przekazanej mi przez burmistrza (nieważna była decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych). Dlatego starosta wydał ten dokument dopiero po 82 dniach od wszczęcia postępowania. Gmina naliczyła jednak karę umowną za opóźnienie w realizacji umowy. Czy miała do tego prawo?

  czytaj więcej

 • Spółka partnerska: Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

  Spółka partnerska: Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

  Spółka partnerska (dalej: sp. p.) jest spółką osobową utworzoną przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, może być ona zawiązana dla realizacji więcej niż jednej wolnej profesji. Natomiast za wszelkie długi ww. spółki odpowiedzialność ponosi ona sama, całym swoim majątkiem. Obok niej odpowiadają również jej partnerzy. Przy czym reguły odpowiedzialności tych ostatnich kształtują się odmiennie w zależności od tego, czego konkretnie dotyczy zadłużenie podmiotu. Poniżej opisujemy te reguły oraz przybliżamy je na przykładach.

  czytaj więcej

 • Rozwiązanie umowy o pracę: Jaki tryb jest najkorzystniejszy?

  Rozwiązanie umowy o pracę: Jaki tryb jest najkorzystniejszy?

  Przyjęcie oferty pracodawcy, aby wypowiedzenie zastąpić porozumieniem stron, nie musi być korzystne dla pracownika. Może bowiem oznaczać utratę niektórych uprawnień i utrudnić walkę o odszkodowanie albo przywrócenie do pracy.

  czytaj więcej

 • Wycinka drzew: Czy i jak w 2017 roku wzrosną opłaty środowiskowe

  Wycinka drzew: Czy i jak w 2017 roku wzrosną opłaty środowiskowe

  Już od pół roku głośno jest o zmianach w ustawie o ochronie przyrody, m.in. w zakresie wycinki drzew. Jednak do czasu, gdy zamykaliśmy numer, nowelizacja nie trafiła jeszcze nawet do Sejmu. Ale jeśli nawet szybko zostałaby uchwalona, to należy się spodziewać złagodzenia, a nie zaostrzenia przepisów w tym zakresie.

  czytaj więcej

 • Przemoc wobec kobiet: Wciąż brak efektywnej ochrony prawnej

  Przemoc wobec kobiet: Wciąż brak efektywnej ochrony prawnej

  Przemoc wobec kobiet jest najbardziej drastyczną formą dyskryminacji ze względu na płeć. Stanowi poważne naruszenie praw człowieka – w tym do życia, zdrowia, wolności od tortur i innego poniżającego lub nieludzkiego traktowania lub karania.

  czytaj więcej

 • Renta szkoleniowa: Jak wrócić na rynek pracy za pieniądze z ubezpieczenia

  Renta szkoleniowa: Jak wrócić na rynek pracy za pieniądze z ubezpieczenia

  Do otrzymania z ZUS wsparcia na naukę nowego zawodu konieczna jest decyzja zarówno lekarza orzecznika zakładu, jak i opinia psychologa.

  czytaj więcej

 • Jak wybrać dobry dom opieki społecznej?

  Jak wybrać dobry dom opieki społecznej?

  Kiedy nie jesteśmy już w stanie zajmować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowej opieki, postępujmy przy wyborze miejsca dla niej rozważnie. Pomoc może być udzielana w domu, podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia albo stałego zamieszkania w domu pomocy społecznej. W pierwszej kolejności skontaktujmy się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam uzyskamy informację o domach pomocy społecznej i dowiemy się wszystkiego na temat możliwości skierowania, odpłatności i umieszczenia w nim osoby bliskiej

  czytaj więcej

 • Poradnia dla służb mundurowych z 30 listopada 2017

  Poradnia dla służb mundurowych z 30 listopada 2017

  ● Czy w okresie opieki nad dzieckiem można chodzić na siłownię?● Kiedy można zwolnić policjanta ze służby, gdy orzeczono jego inwalidztwo?● Czy można zmienić ostateczną decyzję o nabyciu uprawnienia do jubileuszówki?● Jakie są skutki naruszenia terminu do wniesienia odwołania?

  czytaj więcej

 • Sędziowie Zubik, Rymar i Tuleja kandydatami na prezesa Trybunału Konstytucyjnego

  Sędziowie Zubik, Rymar i Tuleja kandydatami na prezesa Trybunału Konstytucyjnego

  Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Marek Zubik, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja zostali wybrani w środę przez Zgromadzenie Ogólne TK jako kandydaci na nowego prezesa Trybunału. Zostali oni już zgłoszeni prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

  czytaj więcej

 • Wolta w TK: Wszystko wskazuje na to, że PiS wybierze swojego prezesa

  Wolta w TK: Wszystko wskazuje na to, że PiS wybierze swojego prezesa

  Wszystko wskazuje na to, że działania PiS będą skuteczne i na czele Trybunału Konstytucyjnego stanie sędzia wybrany głosami posłów tej partii.

  czytaj więcej

 • Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Od 1 stycznia 2017 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 tys. zł. Jak zwykle wzrosną też niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej płacy lub jej wielokrotności, a także podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których jest ona bazą

  czytaj więcej

 • GUS czeka na informacje o wynagrodzeniach i liczbie pracowników

  GUS czeka na informacje o wynagrodzeniach i liczbie pracowników

  Przełom roku to czas, by firmy i inni pracodawcy sprawdzili, jakie sprawozdania z zakresu statystyki publicznej będą musieli składać w 2017 r.

  czytaj więcej

 • Można żądać zwrotu korzyści, jeśli umowa to przewiduje

  Można żądać zwrotu korzyści, jeśli umowa to przewiduje

  Sprawa dotyczyła pozwu, jaki spółka D. skierowała przeciwko firmie leasingowej T. o zapłatę ok. 60 tys. zł. Chodziło o zwrot korzyści, jakie T. uzyskała w wyniku rozwiązania umowy. Spółka D. zawarła umowę leasingu samochodu osobowego, ale pod sam koniec jej trwania zaczęła mieć kłopoty ze spłatami rat.

  czytaj więcej

 • Będzie zasiłek na dziecko przy małym gospodarstwie rolnym

  Będzie zasiłek na dziecko przy małym gospodarstwie rolnym

  Co do zasady uzyskanie zasiłku rodzinnego na dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, o ile jest w niej dziecko niepełnosprawne. 

  czytaj więcej

 • Kancelaria Sejmu: Doniesienia medialne dot. wynagrodzenia posłów wprowadzają w błąd

  Kancelaria Sejmu: Doniesienia medialne dot. wynagrodzenia posłów wprowadzają w błąd

  Część doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń posłów i zasad ich opodatkowania jest w wysokim stopniu nieścisła i może wprowadzać odbiorców w błąd - podkreśla w czwartkowym komunikacie Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników