art 30 kodeksu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kodeksu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  PROBLEM: 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1992; dalej: nowelizacja). Wprowadza ona do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: ustawa o PIT) stawkę podatkową 70 proc. dla części odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz części odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem jej terminu (gdy ich wysokość przekracza normy ustalone w nowelizacji). Podatek ten będzie należny tylko w sytuacji, w której zobowiązana do wypłaty tych świadczeń jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi podmiotami. Szybkość prac nad ustawą, której celem miała być eliminacja „patologii polegających na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa”, sprawiła, że jej autorzy nie ustrzegli się niedociągnięć, które mogą być źródłem praktycznych problemów.

  czytaj więcej

 • Z alkoholu sprzedanego w 2015 r. trzeba się rozliczyć z urzędem gminy

  Z alkoholu sprzedanego w 2015 r. trzeba się rozliczyć z urzędem gminy

  Pan Andrzej prowadzi mały sklep spożywczy. – W ubiegłym roku złożyłem oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu, w którym zaniżyłem nieznacznie ilość sprzedanego piwa. Dopatrzyli się tego urzędnicy i zabrali mi zezwolenie na handel alkoholem. Pół roku później złożyłem wniosek o nowe zezwolenie. Dostałem decyzję odmowną. Czy już mogę się starać o nową koncesję – pyta czytelnik.

  czytaj więcej

 • 70-proc. podatek: Wyjaśnienia resortu nie do zaakceptowania

  70-proc. podatek: Wyjaśnienia resortu nie do zaakceptowania

  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), który przewiduje, że podatek dochodowy w stawce 70 proc. pobiera się od części dochodów z tytułu odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji (w spółkach komunalnych i Skarbu Państwa). Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy to oznacza, że omawiany przepis znajdzie w praktyce zastosowanie tylko w przypadku zakazu konkurencji związanego ze stosunkiem pracy. Czy regulacja ta dotyczy również umów o świadczenie usług?

  czytaj więcej

 • Dyrektywa UE o delegowaniu: Nowe wymagania i więcej obowiązków dla polskich firm

  Dyrektywa UE o delegowaniu: Nowe wymagania i więcej obowiązków dla polskich firm

  Pracodawcy delegujący pracowników do realizacji usług w UE muszą się przygotować na nowe wymagania, które niesie z sobą wdrożenie nowej dyrektywy w państwach członkowskich. Projekt polskiej ustawy został już przygotowany i choć w większości będzie mieć zastosowanie do przedsiębiorców zagranicznych, poszczególne jej regulacje dotyczyć będą także rodzimych firm.

  czytaj więcej

 • Zobacz, jakie będą nowe zasady zatrudniania i odwoływania w służbie cywilnej

  Zobacz, jakie będą nowe zasady zatrudniania i odwoływania w służbie cywilnej

  Zmiana ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej u.s.c.) nie odnosi się do wszystkich członków służby cywilnej. Rozwiązania w zakresie statusu urzędników i pracowników pozostają bez zmian. Zasadnicze modyfikacje dotyczą wyższych stanowisk.

  czytaj więcej

 • Trzeba pilnować bezgotówkowego rozliczenia z ubezpieczycielem

  Trzeba pilnować bezgotówkowego rozliczenia z ubezpieczycielem

  Auto pani Danuty zostało uszkodzone w wypadku drogowym z winy innego kierowcy. – Postanowiłam oddać samochód do naprawy w autoryzowanym serwisie – mówi czytelniczka. – Ubezpieczyciel sprawcy wypadku dwukrotnie ustalał z serwisem zakres naprawy. Odebrałam auto i myślałam, że wszystko jest załatwione. Do czasu... Serwis żąda ode mnie zapłaty 5 tys. zł. Jest to różnica pomiędzy kalkulacją kosztów naprawy a kwotą otrzymaną od ubezpieczyciela. Nie dość, że zostałam poszkodowana w wypadku, to jeszcze muszę dopłacić sporą sumę. Mało tego, otrzymałam wezwanie do zapłaty od radcy prawnego serwisu. Co robić, aby uniknąć postępowania sądowego – denerwuje się pani Danuta.

  czytaj więcej

 • Nieuzasadnione zajęcie lokalu to naruszenie dobra osobistego właściciela

  Nieuzasadnione zajęcie lokalu to naruszenie dobra osobistego właściciela

  W wyniku oszustwa, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym, bezprawnie wszczęto przeciwko mnie egzekucję z mieszkania. Przez działania komornika straciłem również pracę i znajomych, ponieważ zacząłem być postrzegany jako osoba nieuczciwa. Wszystko to spowodowało u mnie ciężką postać depresji. Czy w opisanej sytuacji mogę wystąpić przeciwko oszustowi – wierzycielowi do sądu o ochronę moich dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia – pyta pan Włodzimierz.

  czytaj więcej

 • Każda reforma w administracji wymaga pogłębionej analizy

  Każda reforma w administracji wymaga pogłębionej analizy

  Dlaczego ustawa o służbie cywilnej wymagała nowelizacji? Czy rezygnacja z konkursów na wyższe stanowiska doprowadzi do upolitycznienia urzędów? W jakim kierunku powinny pójść zmiany? Na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty pt. „Służba cywilna z powołania. Koniec zmian w administracji czy dopiero początek rewolucji?”

  czytaj więcej

 • Komentarz: Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (cz. 6)

  Komentarz: Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (cz. 6)

  Jakie zakazy dotyczą członków rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego? Nie mogą oni być zatrudnieni w spółce ani świadczyć usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego.

  czytaj więcej

 • Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Strasburski trybunał sprzeciwia się regulacjom, które w sposób dyskryminujący ograniczają możliwość łączenia emerytury z pracą. Obecnie takich przepisów w Polsce nie ma, jednak rząd powinien mieć to stanowisko na uwadze, projektując zmiany w systemie emerytalnym.

  czytaj więcej

 • Mieszkaniec bloku też może być prosumentem

  Mieszkaniec bloku też może być prosumentem

  Teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której lokator zamieszkujący w budynku wielorodzinnym będzie miał prawo zainwestować w indywidualną instalację OZE. Musi jednak uzyskać stosowne pozwolenie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty.

  czytaj więcej

 • RPO zaskarżył zmiany w ustawie o służbie cywilnej do TK

  RPO zaskarżył zmiany w ustawie o służbie cywilnej do TK

  Uchwalona 10 grudnia 2015 r. zmiana ustawy o służbie cywilnej doprowadziła do ważnych przekształceń modelu funkcjonowania administracji rządowej. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, w którym zakwestionował przede wszystkim usunięcie przepisów gwarantujących dotychczas dostęp do wyższych stanowisk w służbie cywilnej w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

  czytaj więcej

 • Postępowania cywilne: Czasochłonne i często niepotrzebne

  Postępowania cywilne: Czasochłonne i często niepotrzebne

  Jak poprawić szybkość postępowań w sprawach cywilnych? Wystarczy korekta kilkunastu przepisów, w tym wprowadzenie opłat za sporządzenie uzasadnienia orzeczenia.

  czytaj więcej

 • Platforma ODR w przygotowaniu, ale link zamieścić trzeba

  Platforma ODR w przygotowaniu, ale link zamieścić trzeba

  Niewiele e-sklepów wypełniło obowiązek poinformowania o stronie internetowej służącej do pozasądowego rozstrzyganiu sporów z konsumentami. Ale też nowa inicjatywa Komisji Europejskiej w pełni ruszy 15 lutego

  czytaj więcej

 • Poradnia administracyjna: Dyrektor bez mianowania, co z przywilejami?

  Poradnia administracyjna: Dyrektor bez mianowania, co z przywilejami?

  Jestem urzędnikiem mianowanym i jednocześnie zajmuję stanowisko dyrektora departamentu prawnego w administracji rządowej. Rozmawiałem z szefem urzędu, który powiedział mi, że da mi szansę pozostania na tym stanowisku. Czy zachowam wszystkie dotychczasowe przywileje z tytułu bycia urzędnikiem mianowanym?

  czytaj więcej

 • Szybszy powrót do pracy po chorobie wymaga zgody lekarza

  Szybszy powrót do pracy po chorobie wymaga zgody lekarza

  Czy jest dopuszczalne, aby pracownik będący na zwolnieniu lekarskim, które zostało wystawione na dwa miesiące, po 30 dniach je przerwał i wrócił do pracy? Zatrudniony twierdzi, że dobrze się czuje i chciałby kontynuować pracę nad projektem. Czy możemy dopuścić go do pracy?

  czytaj więcej

 • Pokrycie kosztów zagranicznej podróży można dookreślić w umowie o pracę

  Pokrycie kosztów zagranicznej podróży można dookreślić w umowie o pracę

  TEZA: Ekwiwalent umówiony w kwocie 42 euro za dobę pobytu kierowcy międzynarodowego w podróży mógł kompensować należne mu diety i ryczałty za noclegi.

  czytaj więcej

 • Pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia jest wiążące dla pracodawcy

  Pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia jest wiążące dla pracodawcy

  Zatrudniam kilka osób na umowach-zlecenia i o dzieło. Otrzymałem pismo od komornika o zajęciu wierzytelności, które dotyczy osoby zatrudnionej w firmie na umowie-zleceniu z wynagrodzeniem 1850 zł. Wskazano w nim, że zajęta jest kwota stanowiąca 50 proc. wynagrodzenia z umowy-zlecenia i powinienem przekazać komornikowi tę kwotę. Jednak kiedyś dostałem też zajęcie na 100 proc. z umowy-zlecenia.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne