art 30 kodeksu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kodeksu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Emeryci, którzy zwolnili się z pracy na podstawie niekonstytucyjnych przepisów bez odszkodowania

  Emeryci, którzy zwolnili się z pracy na podstawie niekonstytucyjnych przepisów bez odszkodowania

  Emeryci, którzy zwolnili się z pracy w 2011 r. na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, mogą nie dostać odszkodowania na podstawie ustawy. Sprawiedliwości muszą szukać w sądach.

  czytaj więcej

 • Zgody pomiędzy prawnikami a rządem nie było. Bo być nie mogło

  Zgody pomiędzy prawnikami a rządem nie było. Bo być nie mogło

  Było dużo emocji, ale nie zabrakło też merytorycznej dyskusji. Sobotni Kongres Prawników Polskich w Katowicach nie doprowadził do zbliżenia stanowisk dwóch władz, ale samemu środowisku dał okazję do przemyślenia bardzo konkretnych rozwiązań

  czytaj więcej

 • Od 1 czerwca karty charakterystyki mieszanin niebezpiecznych tylko na nowych zasadach

  Od 1 czerwca karty charakterystyki mieszanin niebezpiecznych tylko na nowych zasadach

  Firmy mają jeszcze tylko tydzień na zmianę tych dokumentów i dostosowanie się do unijnych regulacji. W ślad za tym muszą dopełnić wielu obowiązków względem pracowników. Inaczej grożą im sankcje.

  czytaj więcej

 • Szkolenie bhp i warunki pracy muszą być zrozumiałe dla cudzoziemca. Inaczej firmę czekają kłopoty

  Szkolenie bhp i warunki pracy muszą być zrozumiałe dla cudzoziemca. Inaczej firmę czekają kłopoty

  Przedsiębiorcy nadal nie są świadomi tego, że muszą zapewnić przeszkolenie w języku zrozumiałym dla obcokrajowca. Tymczasem wkrótce czekają ich kolejne obowiązki dotyczące umów o pracę.

  czytaj więcej

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

  Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

  PROBLEM | O zmianach regulacji cen transferowych przedsiębiorcy słyszą od ponad roku. Wynika to z faktu, że część nowych przepisów zaczęła obowiązywać już w 2016 r., a kolejna – większa – część w 2017 r. Nie dziwią więc liczne publikacje, konferencje czy szkolenia prowadzone przez ekspertów podatkowych, którzy tłumaczą, jakie nowości się pojawiły, jak one wpłyną na przedsiębiorstwa i jak należy się do tych zmian przygotować.

  czytaj więcej

 • Nowe reguły gry na budowach. Wzmocni się pozycja inwestorów

  Nowe reguły gry na budowach. Wzmocni się pozycja inwestorów

  1 czerwca zmieniają się zasady odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców. Ich cel to ochrona przed nierzetelnymi kontrahentami.

  czytaj więcej

 • Czy pracownik rozwiązujący umowę może otrzymać odprawę pieniężną

  Czy pracownik rozwiązujący umowę może otrzymać odprawę pieniężną

  Jeden z podwładnych wręczył mi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przeze mnie podstawowego obowiązku wobec pracownika – zaniechania wypłaty wynagrodzenia za okres od lutego do kwietnia br. Rzeczywiście, nie zapłaciłam. Następnie wniósł pozew do sądu pracy, w którym domaga się ode mnie wypłaty odprawy pieniężnej w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ustawa o zwolnieniach grupowych). Czy jego roszczenie jest zasadne?

  czytaj więcej

 • Kazus supermarketów: Czy firmy mogą ograniczać urlopy podczas wakacji?

  Kazus supermarketów: Czy firmy mogą ograniczać urlopy podczas wakacji?

  Sieci handlowe, udzielając wolnego, przewidują liczne obostrzenia. I choć generalny zakaz odpoczynku jest nielegalny, to firmy i tak znajdują sposoby na zatrzymanie podwładnego w pracy podczas wakacji.

  czytaj więcej

 • Oświata: Racje resortu i sygnały od nauczycieli

  Oświata: Racje resortu i sygnały od nauczycieli

  PROBLEM: W ostatnim wydaniu Tygodnika Gazeta Prawna (26-28 maja, TGP nr 20, DGP nr 101) opisywaliśmy kwestie ochrony przed zwolnieniem w przypadku nauczycieli podlegających redukcjom etatów w związku z reformą oświatową. Opublikowaliśmy opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej z 23 maja, w której stwierdzono: „nauczyciele, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, powinni być objęci ochroną przedemerytalną. Powyższe potwierdził SN w wyroku z 5 lipca 2011 r., sygn. akt I PK 15/11”. Pojawiła się wówczas wątpliwość, czy powołany wyrok potwierdza tezy ministerstwa. Okazuje się jednak, że orzeczenie to mówi o ochronie przedemerytalnej w dwóch przypadkach – z jednej strony nawiązując do emerytury nauczycieli z art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1379 ze zm., dalej: KN), z drugiej zaś do emerytury pedagogów jako zatrudnionych w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.). SN uznał, że w tym pierwszym przypadku ochrona emerytalna nie przysługuje, w drugim natomiast – już tak. Wyjaśnia to MEN w kolejnym stanowisku.

  czytaj więcej

 • Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi

  Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi

  Mechanizm podzielonej płatności będzie powiązany z domniemaniem działania w dobrej wierze. – Jesteśmy otwarci na wszelkie racjonalne propozycje zmian – zadeklarował dyrektor Wojciech Śliż z resortu finansów, podczas debaty organizowanej w DGP. Zdaniem pozostałych uczestników zmiany są konieczne. Im większe będą zachęty dla firm, tym bardziej będą one zainteresowane korzystaniem ze split paymentu.

  czytaj więcej

 • Tajemnica skarbowa kurczy się: Fiskus poinformuje kontrahentów podatnika, że nie zapłacił on podatku

  Tajemnica skarbowa kurczy się: Fiskus poinformuje kontrahentów podatnika, że nie zapłacił on podatku

  Już za 3 miesiące urzędy skarbowe mają informować kontrahentów podatnika, że nie zapłacił on daniny, nie złożył deklaracji albo nie wykazał czynności, które miał obowiązek ujawnić.

  czytaj więcej

 • Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Za jego niedopełnienie grożą surowe kary, nawet skreślenie z rejestru. Może się tak zdarzyć tylko wtedy, gdy spółka nie składa sprawozdań przez kolejne dwa lata

  czytaj więcej

 • Nie wiadomo, jak prowadzić ewidencję pracowników tymczasowych. Łatwo o błąd i wykroczenie

  Nie wiadomo, jak prowadzić ewidencję pracowników tymczasowych. Łatwo o błąd i wykroczenie

  Od 1 czerwca pracodawcy użytkownicy muszą uwzględniać w niej nowy limit 18 miesięcy zatrudnienia. Nie ma jednak jasnych wytycznych co do sposobu zliczania okresów pracy.

  czytaj więcej

 • Nie ma dopłaty do pensji niepełnosprawnego, jeśli została wypłacona w gotówce

  Nie ma dopłaty do pensji niepełnosprawnego, jeśli została wypłacona w gotówce

  Przekazanie wynagrodzenia niepełnosprawnemu pracownikowi do rąk własnych wyklucza możliwość uzyskiwania przez pracodawcę dopłat do jego pensji.

  czytaj więcej

 • Za złe traktowanie dzieci w żłobku można stracić pracę z dnia na dzień

  Za złe traktowanie dzieci w żłobku można stracić pracę z dnia na dzień

  Pracodawca przy zwolnieniu dyscyplinarnym podwładnego może wziąć pod uwagę jego naganne naruszenia obowiązków pracowniczych, nawet jeśli miały miejsce po miesięcznym terminie przeznaczonym na takie zwolnienie. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe regulacje, które zapobiegną patologiom wśród komorników, czy bubel prawny, który doprowadzi do zapaści systemu egzekucji sądowej? Opinie na temat projektów dwóch nowych ustaw – o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych – prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samych zainteresowanych są całkowicie odmienne

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Agenci bez prowizji za lewe umowy

  Agenci bez prowizji za lewe umowy

  Nawet gdy klient zrezygnuje z ubezpieczenia po kilku miesiącach, to można domagać się od pośrednika zwrotu części wynagrodzenia. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

  czytaj więcej

 • Prezydent kieruje do Sejmu projekt dot. blokowania numerów alarmowych

  Prezydent kieruje do Sejmu projekt dot. blokowania numerów alarmowych

  Kara aresztu, ograniczenia wolności lub 1,5 tys. zł grzywny będzie grozić każdemu, kto umyślnie i bez uzasadnienia będzie blokował telefoniczny numer alarmowy - wynika z projektu noweli Kodeksu wykroczeń, który skierował do Sejmu prezydent.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników